شفر:وقت جواب به قلعه نویی را نداریم/داور عالی بود

درخواست حذف این مطلب

شخصیت تیم من، روحیه تیم من و روح تیمی. من در خیلی باشگاه ها کار کرده ام، اما چنین چیزی را در هیچ تیمی ندیدم.