چگونه گوشی تلفن همراه قاچاق ن یم؟

درخواست حذف این مطلب

ایرنا نوشت: یداران گوشی های تلفن همراه باید پیش از نهایی ید خود با ارسال شناسه بین المللی درج شده روی جعبه گوشی به سامانه#7777* از اص و ورود قانونی آن به کشور اطمینان حاصل کنند.